ACTIVITATILE ASOCIATIEI


Asociaţia  va desfăşura următoarele activităţi:
ü  elaborarea unor metode, concepte, idei în ceea ce priveşte cunoaşterea şi studierea fenomenului promovării şi protejării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
ü  organizarea şi participarea la Congrese, Simpozioane, seminare, conferinţe, întruniri, lecţii etc., în vederea realizării scopurilor statutare cu atragerea specialiştilor calificaţi în domeniile prioritare de activitate ale Asociaţiei;
ü  analiza problemelor de ordin socio-juridic cu care se confruntă societatea Republicii Moldova, care au impact nemijlocit asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
ü  colaborarea permanentă cu Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România;
ü  ridicarea nivelului calitativ al potenţialului cognitiv şi intelectual al cetăţenilor;
ü  editarea şi multiplicarea publicaţiilor periodice pentru copii şi tineret;
ü  editarea unor serii de reviste ale Asociaţiei;
ü  acordarea de asistenţă persoanelor social-vulnerabile;
ü  acordarea, în conformitate cu cerinţele legislaţiei, a asistenţei consultative, analiză, evaluare, monitorizare în toate sectoarele şi sferele social-economice;
ü  elaborarea, implementarea/realizarea, evaluarea şi monitorizarea diferitelor proiecte la nivel local/naţional, internaţional în scopul dezvoltării potenţialului social-cultural şi uman al Republicii Moldova şi în scopul atingerii obiectivelor Asociaţiei;
ü  realizarea de parteneriate cu sindicatele şi patronatul din domeniu pentru promovarea intereselor profesionale, sociale şi materiale ale educatoarelor, învăţătorilor, profesorilor, pentru promovarea activismului cadrelor didactice şi a implicării plenare a şcolii în viaţa comunităţii;
ü  realizarea de proiecte care să propună ameliorarea legislaţiei, a programelor, a manualelor şi a materialului didactic;
ü  realizarea de proiecte în scopul creşterii eficienţei actului educativ prin formare iniţială de calitate şi dezvoltare profesională continuă;
ü  acordarea de distincţii şi premii pentru cadrele didactice care sporesc prestigiul asociaţiei, profesiei de dascăl, şcolii şi pentru alte persoane şi instituţii care au un aport deosebit în slujba şcolii, a prestigiului dascălilor, a comunităţii;
ü  elaborarea de curricula, manuale, auxiliare şi material didactic, publicaţii pentru copii şi competiţii pentru aceştia;
ü  sprijinirea comunităţilor româneşti de peste hotare pentru păstrarea identităţii naţionale;
ü  sprijinirea minorităţilor naţionale din Moldova pentru păstrarea identităţii naţionale;
ü  elaborarea unui cod deontologic şi de bună practică al profesiei de cadru didactic şi de a face demersuri pentru recunoaşterea sa şi a forului care să îl implementeze de către autorităţi;
ü  luarea de poziţii faţă de nedreptăţile aduse membrilor săi, apărând interesele profesionale şi sociale ale acestora;
ü  sprijinirea elaborării şi publicării lucrărilor membrilor, lucrări care prezintă interes pentru asociaţie şi membrii săi din punct de vedere ştiinţific şi profesional sau prezintă realizările deosebite ale asociaţiei;
ü  acordarea de burse şi realizarea de acţiuni de caritate pentru susţinerea morală şi materială a celor în dificultate şi cu nevoi speciale, a elevilor, studenţilor şi membrilor asociaţiei şi a familiilor acestora în cazul unor probleme de ordin special;
ü  coordonarea activităţii în teritoriu la nivelul membrilor, al filialelor şi sucursalelor pentru realizarea scopului asociaţiei;
ü  realizarea si editarea de cărţi, publicații periodice, pliante, afișe, broșuri, programe informatice si alte materiale informative.
ü  organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferințe, dezbateri publice, precum si organizarea de campanii, manifestații publice si alte activităţi de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;
ü  dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu autorităţile publice din ţară şi străinătate în domenii de interes general şi local ca: dezvoltarea economică, culturală şi socială, promovarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor omului, promovarea sănătăţii, educaţiei, ştiinţei, artelor, tradiţiilor, culturii, prezervarea monumentelor culturale, asistenţa socială, ajutorarea săracilor şi defavorizaţilor, asistenţa oamenilor dezavantajaţi fizic, a copiilor şi a persoanelor în vârstă, activitatea de tineret, sporirea cunoaşterii şi participării civice, protejarea mediului şi naturii, sprijinirea religiei şi valorilor umane, susţinerea bunăstării sociale, sprijinirea lucrărilor publice şi infrastructurii, sprijinirea sportului.
ü  dezvoltarea unor activităţi economice proprii în vederea autofinanţării;
ü  alte activităţi prevăzute de lege, potrivit scopului asociaţiei.