Cum pot deveni membru AGIRoMd?


Pentru a deveni membrul AGIRoMd trebuie să prezentați  OBLIGATORIU 
la președinții de sucursale sau la Președintele AGIRoMd următoarele acte:
1. Cerere de aderare (a se vedea mai jos).
2. Recomandarea unui coleg - membru al AGIRoMd. 
3. Copia buletinului de identitate
4. Fotografia 3x4 a membrului (ca pentru buletin, calitativă), expediată la adresa agiro.moldova@gmail.com - pentru legitimație. Legitimația se eliberează nu mai devreme de o lună de la data prezentării dosarului.
5. Achitarea cotizației de membru (mai jos sunt datele bancare sau la contabilitatea asociației).

CERERE DE ADERARE
Preşedintelui Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România, 
filiala Republica Moldova, Doamnei Dr.Mariana Marin

Doamna Președinte a AGIRoMd,  
În conformitate cu prevederile Statutului  Asociaţiei Generale a Învăţătorilor  din România, filiala Republica Moldova,
Subsemnat ___,  Nume_______________Prenume _____________Data naşterii_____________
IDN_____________________________Adresa__________________________________________
Telefon: fix, cod raion ____________________serviciu________________mobil ________________e-mail____________________
Loc de muncă___________________________Funcţia_________________________________
declar ca am luat cunoştinţa şi sunt de acord cu prevederile Statutului Asociaţiei Generale a Învăţătorilor  din România, filiala Republica Moldova, şi doresc sa îmi aduc propria contribuție la realizarea scopului asociației.
În acest sens declar pe proprie răspundere ca îndeplinesc condițiile pentru a deveni membru asociat, ca sunt de acord să achit contribuția de 10 lei în lună (achitată o dată în an, a se vedea mai jos informaţia despre contul bancar) la patrimoniul asociației, drept care solicit aprobarea prezentei cereri la care anexez  copia buletinului de  identitate, recomandarea unui coleg și fotografia pentru legitimație.
Semnătura ................................... Data .......................................


Doresc sa activez în următoarele departamente (se subliniază):
Departamentul AGIRo Md pentru Învăţământul Primar; Departamentul  AGIRo Md  pentru Învăţământul Preşcolar; Departamentului  AGIRo Md  pentru Învăţământul Gimnazial;
Departamentul  AGIRo Md pentru Învăţământul Liceal;
Departamentul  AGIRo Md  pentru Învăţământul Superior;
 Departamentul pentru Alternative Educaționale;
Comisia pentru Proiecte,
 Parteneriate şi Relații Externe a  AGIRo Md ;
Departamentul pentru PublicațiileAGIRo Md

Pentru a fi inclus în baza de date on-line a AGIRoMD, rugăm să ne expediaţi un mesaj la adresa agiromoldova@gmail.com cu aproximativ următorul text: de ex. Sunt Natalia Cojocaru, profesoară la Liceul…, raionul, membru al AGIMd şi doresc aderarea la grupul on-line al AGIRoMd

Să aveţi deprinderea să-l deschideţi poşta electronică măcar o dată la 2 zile. Câteodată avem propuneri “fierbinţi”.

RECOMANDAREA UNUI COLEG
Subsemnata (ul), __________________________, membru activ[1] al Asociației,
nr. de legitimație _______________sucursala ___________________________,
recomand înscrierea în rândurile AGIRoMd pe
Dna/Dl________________________________________
Numele, prenumele, funcția, instituția, gradul didactic
pentru unele dintre următoarele calități profesionale
 (să corespundă cu cel puțin 3 criterii din cele de mai jos):

se încercuiește cifra corespunzătoare
1.     Voluntariat profesional.
2.     Abilități de comunicare și socializare pe plan profesional.
3.     Membrul secției metodice raionale.
4.     Dorință de a împărtăși experiența profesională cu membrii asociației.
5.     Dorință de a participa la activitățile de formare profesională.
6.     Loc premiant în cadrul concursurilor profesionale.
7.     Creativitate, măiestrie profesională.
8.     Autor al indicațiilor, ghidurilor, publicațiilor.
9.     Abonat al Revistei Învățătorul Modern (organ de presă al AGIRoMd)

sau altele
________________________________________________________________________________________________________________________________

Doamna/Domnul a luat cunoștință de statutul Asociației (de pe siteul   http://agiromoldova.blogspot.com/p/statut-juridic.html ) și este conștient(ă) de faptul că Asociația este o organizație apolitică, nonguvernamentală, nonprofit și sprijină în exclusivitate activitățile profesionale.
Data:
Semnătură:
 Date de contact:
Asociaţia Obştească “Asociaţia Generală a  Învăţătorilor din România, filiala din Republica Moldova (pe scurt AGIRoMd)
cf.1010620007650
cont. 22244014982571 (MDL), cont. 22247019782571 (EURO)
Banca de Economii SA, Filiala nr.1 Chişinău, COD BIC BECOMD2X609
Adresa juridică: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Doina 113 A-2
tel.069232897, tel. 93-17-17
Preşedinte:  Mariana Marin

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu