duminică, 2 ianuarie 2011

PROTOCOL DE COLABORARE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR EDUCAŢIONALE ,,CORESPONDENŢA ŞCOLARĂ” ŞI ,,CONCURSURILE ŞCOLARE AGIRo”


Начало формы
Preambul
Proiectele educaţionale ,,Corespondenţa Şcolară” şi ,,Concursurile Şcolare AGIRo” le propunem recunoscând importanţa parteneriatului educaţional, a rolului corespondenţei şcolare şi a concursurilor şcolare în dezvoltarea motivaţiei pentru activităţi de învăţare şi ca urmare a solicitărilor cadrelor didactice din cele 59 de asociaţii şi sucursale membre ale AGIRo din toate judeţele/sectoarele României şi din încă 6 state cu comunităţi româneşti, din partea filialei Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România-filiala Republica Moldova şi a Asociaţiei ,,Lumina” a Pedagogilor Transnistrieni din Republica Moldova, solicitări făcute cu prilejul celor 4 congrese ale AGIRo
şi ale cadrelor didactice române de peste hotare la care au participat întotdeauna între 750 şi 1300 delegaţi (2006-Arad, 2008-Palatul Parlamentului din Bucureşti, 2009-Bucureşti, 2010-Constanţa-Eforie Sud).
,,Corespondenţa Şcolară” şi,,Concursurile Şcolare AGIRo” cu caracter internaţional au fost cerute şi la conferinţele Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei din Chişinău din octombrie 2009 şi 2010 şi la conferinţa pedagogică internaţională organizată la Chişinău de Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România-filiala Republica Moldova în 31 octombrie 2010.
Proiectele ,,Corespondenţa Şcolară” şi ,,Concursurile Şcolare AGIRo” au deja avizul Ministerului Educaţiei din Republica Moldova, a Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport- Chişinău, a Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad şi au fost trimise spre avizare şi Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România.
Recunoscând importanţa parteneriatului educaţional şi a rolului corespondenţei şcolare şi a concursurilor şcolare, cele două părţi convin să colaboreze pe bază de parteneriat activ, în domeniul corespondenţei şcolare ca tehnică pedagogică şi în derularea concursurilor şcolare AGIRo.
Art.1 Obiectul protocolului de colaborare
Obiectul prezentului protocol de colaborare îl reprezintă cooperarea interinstituţională pe tema corespondenţei şcolare şi concursurilor şcolare AGIRo la iniţiativa Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România, a Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România-filiala Republica Moldova şi a Asociaţiei ,,Lumina” a Pedagogilor Transnistrieni din Republica Moldova.
Art.2 Direcţiile de bază ale colaborării 
A.Pentru implementarea  proiectului ,,Corespondenţa şcolară” părţile:
•    Derulează acţiuni de popularizare a proiectului, a adresei web de unde se vor putea alege parteneri pentru corespondenţă şcolară în limba română sau în limbi moderne;
•    Îşi aduc aportul la crearea unei baze de date cu profesorii, clasele şi şcolile care doresc să utilizeze corespondenţa şcolară ca tehnică pedagogică pentru exersarea scris-cititului, dezvoltarea comunicării, motivaţiei pentru scris-citit, în învăţarea limbii române şi a limbilor străine, în cultivarea multiculturalismului;
•    Îndeamnă elevii la lecţiile de limbă română şi limbi moderne să corespondeze cu elevii din şcoala/şcolile partenere;
•    Realizează la clasă scrisori colective (ale clasei) şi monitorizează scrisorile elev-elev;
•    Furnizează partenerului, prin poşta electronică şi/sau pe suport de hârtie corespondenţa realizată de elevi;
•    Mediatizează proiectul şi parteneriatului pe site-ul propriu şi la întâlnirile pedagogice
•    Diseminează acţiunile în rândul propriei organizaţii instituţionale
B. Pentru derularea ,,Concursurilor Şcolare AGIRo” părţile:
•    Selectează şi formează un grup/grupuri de lucru în cadrul propriei unităţi şi monitorizează formarea grupurilor de lucru la nivelul şcolilor, localităţii/localităţilor, judeţului/sectorului/raionului;
•    Propun până în 5 decembrie noi concursuri (cu regulament anexat) care să intre în pachetul de ,,Concursuri Şcolare AGIRo”;
•    Transmit partenerilor propunerile venite din teritoriu de noi concursuri/secţiuni care să intre în pachetul de ,,Concursuri Şcolare AGIRo”;
•    Transmit în teritoriu până în 31 decembrie calendarul ,,Concursurilor Şcolare AGIRo” pentru fazele regionale, naţionale şi internaţionale stabilit de AGIRo pentru ca ţinând cont de acesta să se realizeze calendarul la nivel judeţean/raional, pe localitate, şcoală şi clasă;
•    Se angajează să respecte următoarele note definitorii ale ,,Concursurilor Şcolare AGIRo”:
1. Concursurile şcolare AGIRo permit accesul tuturor elevilor care doresc să participe la concursuri fără nicio taxă;
2. Scopul concursurilor AGIRo fiind dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare şi realizarea progresului şcolar la toţi elevii, acestea se vor organiza de regulă pe două niveluri:
a)pentru elevii capabili de performanţă: ,,Concursurile Şcolare AGIRo- PERFORMANŢĂ”
b)pentru elevii cu performanţe reduse dar care realizează progres: ,,Concursurile Şcolare AGIRo- PROGRES”
3. Cadrele didactice participă doar pe bază de voluntariat în organizarea fazelor la nivel de clasă, şcoală, localitate, regiune, la nivel naţional sau la nivel internaţional;
4. ,,Concursurile Şcolare AGIRo” se organizează pe principiul subsidiarităţii încât:
a)fazele pe clasă se organizează de educatoarea/învăţătorul/profesorul clasei în ce priveşte stabilirea calendarului, elaborarea subiectelor, desfăşurarea efectivă a concursurilor şi evaluarea;
b)fazele pe şcoală se organizează de cadrele didactice din acea şcoală în ce priveşte stabilirea calendarului, elaborarea subiectelor, desfăşurarea efectivă a concursurilor şi evaluarea;
c)fazele pe localitate se organizează de cadrele didactice din acea localitate care au elevi pe care vor să îi trimită la această fază în ce priveşte stabilirea calendarului, elaborarea subiectelor, desfăşurarea efectivă a concursurilor şi evaluarea;
d)fazele pe judeţ/raion se organizează de asociaţia/sucursala membră AGIRo şi/sau cadrele didactice din acel judeţ/raion care au elevi pe care vor să îi trimită la această fază în ce priveşte stabilirea calendarului, elaborarea subiectelor, desfăşurarea efectivă a concursurilor şi evaluarea;
e)fazele regionale (dacă este cazul) se organizează de asociaţiile/sucursalele membre AGIRo şi/sau cadrele didactice din acele judeţe/raioane care au elevi pe care vor să îi trimită la această fază în ce priveşte stabilirea calendarului, elaborarea subiectelor, desfăşurarea efectivă a concursurilor şi evaluarea;
f)fazele naţionale se organizează de asociaţiile/sucursalele membre AGIRo şi/sau cadrele didactice din fiecare ţară care au elevi pe care vor să îi trimită la această fază în ce priveşte stabilirea calendarului, elaborarea subiectelor, desfăşurarea efectivă a concursurilor şi evaluarea;
g)faza internaţională se organizează de asociaţiile/sucursalele membre AGIRo şi/sau cadrele didactice din fiecare ţară care au elevi pe care vor să îi trimită la această fază în ce priveşte stabilirea calendarului, elaborarea subiectelor, desfăşurarea efectivă a concursurilor şi evaluarea;
5. La fiecare fază a ,,Concursurilor Şcolare AGIRo” sunt invitaţi să participe părinţi, inclusiv la supraveghere;
6. Se organizează ,,cu public”orice ,,Concurs Şcolar AGIRo” care permite un astfel de caracter;
7. Organizatorii fiecărei faze a ,,Concursurilor Şcolare AGIRo” solicită implicarea pentru expertiză şi monitorizare, după caz, a conducerii şcolii, a inspectoratelor şcolare judeţene/direcţiilor generale educaţie, tineret şi sport, respectiv a ministerelor pentru faza naţională şi internaţională
Art.3.Acordul se încheie pe perioadă nedeterminată. Perioada primei ediţii a implementării proiectului este 1 noiembrie 2010-31 octombrie 2011. În lipsa unei notificări acordul se socoteşte valabil şi pentru ediţiile anuale viitoare.
Art. 4 Dispoziţii finale
Prezentul protocol poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părţilor semnatare ori de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are iniţiativa amendării prezentului protocol va transmite celeilalte părţi, spre analiză, în scris, propunerile respective.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu