duminică, 10 martie 2013

Forumul Ştiințifico-Practic Pedagogic Naţional «Școala secolului XXI, în condițiile creşterii migrației tinerilor peste hotare»

La 9 martie 2013 la Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei s-a desfăşurat Forumul Ştiințifico-Practic Pedagogic Naţional «Școala secolului XXI, în condițiile creşterii migrației tinerilor peste hotare»consacrat Anului European al Cetăţeniei – 2013.Moderatorul şi organizatorul evenimentului a fost directorul adjunct dl CerbuşcaPavel, doctor în pedagogie, managerul proiectului. Principalul scop al Forumului Pedagogica orgaizat a fost consolidarea comunităţii pedagogice.
Au fost prezentate mai multe implicaţii ale Liceului :
a)     promotorul multor iniţiative în parteneriat cu diverse instituţii şi organizaţii din ţară şi de peste hotare cu care a încheiat acorduri de colaborare;
b)     instituţie pilot în cadrul cursurilor de formare pentru managerii liceelor din republică în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „I. Creangă” şi IŞE;
c)     partener activ în colaborare cu AGIRoMd. (şedinţa de constituire a AGIRoMd; I Congres al Învăţătorilor din R. Moldova (august 2011); Academia Învăţătorului Modern (august 2012); Seminare de formare etc. ateliere de creaţie);
d)     organizatorul Simpozionului Pedagogic Internaţional „Orizonturi didactice”, desfăşurat în martie 2022, în parteneriat cu AO „Promovarea prin inteligenţă”, precum şi un şir de alte concursuri la diverse discipline şcolare, în cadrul Şcolii Viitorilor Olimpici (ŞVO);
e)     iniţiatorul Forumurilor Civice pentru tinerii din republică, cu genericul „Patria mică – începutul dragostei de ţară”;
f)      organizatorul Conferinţei republicane ştiinţifico-practice a elevilor „Un pas în viitor”;
g)     implicare în proiecte internaţionale, precum Programe ale Parteneriatului Estic European (ed. Culturală), SPARE (ed. Ecologică), IDEEA etc.;
h)     implicaţie în elaborarea de manuale şcolare, programe şi materiale complimentare la diverse discipline şcolare: Istorie, Educaţie civică, Limbă Română, Matematică, Fizică.

Dl Cristea Iurie, directorul instituţiei a prezentat CV Liceului AȘM şi principalele realizări ale colectivului profesoral şi rezultatele elevilor.
Cuvinte de salut au adresat ForumuluiPedagogicdl Duca Gheorghe, academician, președintele Academiei de Științe a Moldovei, care s-a referit la programe de susţinere a copiilor dotaţi şi de încurajare a lor să muncească pentru binele ţării.
Dna Martâniuc Irina, directorul Centrului Colaborare şi Parteneriat, a prezentat importanţa Ghidului metodologic publicat, pentru cadre didactice, masteranzi, studenţi şi elevi, (resurse oferite de reprezentanţa ambasadei Finlandei în R. Moldova).

Dl.EftodiIon, președintele AO ”Promovare prin Inteligență” a prezentat importanţa programelor educaţionale pentru susţinerea tinerilor.

DnaCheianu Diana,colaboratorul direcţiei Migraţiune în cadrul Departamentului Relaţii externe a AŞM a prezentat date concrete cu referire la problematica migraţiei populaţiei din R. Moldova.

Cei peste 75 de participanţi la forum au lucrat în trei secţii:
Secția I.Manifestările migrației și probleme ale educației (au participat profesori universitari, manageri școlari, învățători), moderatori Daniela Vacarciucdirectorul L.T „V. Alecsandri”, grad didactic superior şi directorul adjunct la Liceul AŞM dna Filip Galina.
Secţia II.Consecințele migrației asupra școlii și comunității (cadre didactice, pedagogi sociali, membri ONG), moderată de dna Mariana Marin, dr., IȘE, preș. AGIRo Md şi T. Cristei, profesoară de limbă română Liceul AŞM.
Secţia III Problema migrației și consecințe asupra tinerilor (masteranzi, studenți, liceeni), moderată de dl TimurLuchin, membru al BE ANTIM,  masterand Un AȘM.

Celor mai reuşite implicaţii şi prezentări în cadrul Forumului Pedagogic li s-au oferit diplome şi Medalii:
a)  Diplomă de gradul I şi Medalie de Aur: Mariana Marin, AGIRoMd; Irina Martâniuc, director Centrul pentru Parteneriat şi Dezvoltare; Tatiana Nagnibeda, director general DGETS, mun. Chişinău; Surugiu Eugenia, voluntar, Liceul AŞM.

b)  Diplomă de gradul II şi Medalie de Argint li s-a oferit: TimurLuchin, masterand UnAŞM; Gurev Natalia, elevă, cl. XI Liceul AŞM:,

c)  Diplomă de gradul III şi Medalie de Bronz s-au învrednicit: Filip Galina, director adjunct Liceul AŞM; Gangan Zinaida, director LT „Gaudeamus”; Măţilă-Parfeni Viorica, învăţătoare, L.T. „M. Eminescu”, mun. Bălţi,  Harea Maria, pedagog social, Liceul AŞM, Şaran Vladislav, magistru, Institutul Integrare Europeană și Științe Politice, AŞM; Tănase Alexandra, profesoară de lit. română, Liceul Teoretic „Gaudeamus”, Chişinău, Râşcan Ecaterina, învăţătoare, L.T. ,,A.Mateevici”, or. Căinari, r-nul Căuşeni,HacinaLilia, grad did I, L.T. ,,Alecu Russo”, or Orhei,Guriev  Natalia, Liceul AȘM., cl. XI, Badrajan Vladimir, Liceul AȘM; Isac Eugenia, Liceul AŞM; Costachi Alexandra, Liceul „Gaudeamus”.

În rezultatul prezentărilor comunicărilor şi a dezbaterilor organizate în secţii, participanţii la Forumul Pedagogic au propus o rezoluţie: câteva sugestii pentru factorii de decizie, dar şi pentru fiecare cetăţean în parte pentru a activiza tinerii să se implice în acţiuni de voluntariat şi menite să prospere comunitatea.
1.               A considera actuală tema abordată de participanţii la Forumului Pedagogic Naţional şi a propune schimbul de practici bune, precum şi extinderea analizei subiectului migraţiei şi consecinţelor acestui fenomen la nivel de instituţii de învăţământ şi comunitate;
2.               Atenţionarea factorilor de decizie la nivel central şi local de a studia minuţios problema migraţiei, în special cauzele plecării tinerilor peste hotarele şi a elabora programe de îmbunătăţire a condiţiilor cetăţenilor în scopul motivaţiei acestora să-şi facă studiile şi să lucreze în ţară;
3.               Sensibilizarea opiniei publice, a societăţii civile care ar trebui să ia atitudine faţă de problema migraţiei şi să propună căi de soluţionare;
4.               Informarea persoanelor, care totuşi au decis să plece peste hotare, să fie informaţi şi să aibă pregătirea necesară pentru a nu fi manipulaţi, atraşi în acţiuni de trafic, prostituţie, sclavie etc.;
5.               Atragerea atenției guvernelor statelor în care migrează, precum şi a Diasporei din aceste state asupra asistenţei necesare pentru a preveni şi soluţiona problemele cu care se confruntă cetăţenii R. Moldova.
6.               Promovarea tinerilor talente, susţinerea instituţiilor care dispun de programe de lucru individualizat şi diferenţiat cu copii în baza multiplelor inteligenţe;
7.               Elaborarea de programe de stat pentru susţinerea psiho-pedagogică a copiilor “orfani sociali”, părinţii cărora sunt plecaţi de mai mult timp peste hotarele ţării;
8.               Consolidarea statului liceului clasic în societate după modelul Liceului AŞM pentru a motiva tinerii pentru studii.
Participanţii la eveniment au apreciat înalt buna organizare a Forumului Pedagogic, condiţiile favorabile propuse de administraţia Liceului AŞM.
Prin intermediul publicaţiei considerăm oportună promovarea dialogului constructiv, dezbaterea problemei migraţiei pentru a minimaliza consecinţele acesteia asupra cetăţenilor şi a societăţii noastre.

Andrei Ureche, cl XII um, Cristina Burlacenco, cl XII bch.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu